Schoolmaatschappelijk werk


Het belang van Schoolmaatschappelijk werk ziet u in onderstaand filmpje.

Het doel van schoolmaatschappelijk werk is met name het terugdringen van school uitval. Leerlingen die eigen toekomst op destructieve wijze starten door geen diploma te halen en later zo in een sociale afzondering belanden. Fabienne Welzijn Groep wil dit probleem bij de wortels wil aanpakken. Het gezamenlijk belang dat Fabienne Welzijn Groep met scholen heeft is uitval van scholieren wordt voorkomen. Door overheid wordt dit ondersteund omdat het niveau van de jeugd met grote stappen verminderd. Het leeuwendeel van dit probleem kan worden voorkomen door schoolmaatschappelijk werk. Middels een schoolmaatschappelijk werk spreekuur kan er samen met de leerlingen worden opgetreden tegen problemen die  resulteren in schooluitval. Niet alleen schooluitval wordt teruggedrongen, maar ook:

  • pesten en gepest worden;
  • sociale vaardigheden; (Opvallend gedrag)
  • problemen in de thuissituatie;
  • problemen op school;
  • gescheiden ouders;
  • (rouw)verwerking;
  • verslaving;
  • Onzekerheid / faalangst
  • depressieve gevoelens.
  • Problemen met slapen en eten.

De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.
De schoolmaatschappelijk werker participeert in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.  Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van doelgroepsgerichte hulpverlening als specifieke taak van het algemeen maatschappelijk werk. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Ook biedt Fabienne Welzijn Groep voor diverse leeftijdsgroepen verschillende vormen van groeps-maatschappelijk werk aan (pesten, sociale vaardigheidstrainingen, e.d.)

aanmeldknop